Bessatsu-rekishi-dokuhon Edo-meisyo kochizu-sansaku

Date of issue: December 2000
Book name: Bessatsu-rekishi-dokuhon Edo-meisyo kochizu-sansaku
List price: 2,200 yen (excluding tax)
Publisher Name: Shinjinbutsu-ouraisya