Seibidou-mook Mouko-syuurai to Houjou-shi no senryaku

Date of issue: November 2000
Book name:Seibidou-mook Mouko-syuurai to Houjou-shi no senryaku
List price: 1,300 yen (excluding tax)
Publisher: Seibidou-Syuppan