Rekishi REAL Haisya no nihonshi (Tokusyu-furoku/Ushinawareta meike no shiro)

Date of issue: January 2015
Book Name: History REAL: Rekishi REAL Haisya no nihonshi (Tokusyu-furoku/Ushinawareta meike no shiro)
List price: 880 yen (excluding tax)
Publisher:Yosensha