Rekishi REAL Senkan-Yamato to Musashi

Date of issue: December 2013
Book name: Rekishi REAL Senkan-Yamato to Musashi
List price: 838 yen (excluding tax)
Publisher:Yosensha