Rekishi REAL Kaibutsu-tachi no Mansyu-teikoku

Date of issue: October 2013
Book name:Rekishi REAL Kaibutsu-tachi no Mansyu-teikoku
List price: 838 yen (excluding tax)
Publisher:Yosensha