Lens ga toraeta bakumatsu-Nippon no shiro

Issued: April 2013
Book name: Lens ga toraeta bakumatsu-Nippon no shiro
List price: 1,800 yen (excluding tax)
Publisher:Yamakawa-syuppansya