Rekishi REAL Sengoku shirozeme-taizen

Date of issue: December 2012
Book name: Rekishi REAL Sengoku shirozeme-taizen
List price: 838 yen (excluding tax)
Publisher:Yosensha