Seibidou-mook Maeda Toshiie no buyuu to chiryaku

Date of issue: December 2001
Book Name: Seibidou-mook Maeda Toshiie no buyuu to chiryaku
List price: 1,300 yen (excluding tax)
Publisher: Seibidou-Syuppan