MOOK Sengoku no jinkei

Date of issue: May 2016
Book name: MOOK Sengoku no jinkei
List price: 1,296 yen (excluding tax)
Publisher:Yousensha