Rekishi REAL Sengoku no shiro wo semeru (Ichibu)

Published: May 2014
Book Name: Rekishi REAL Sengoku no shiro wo semeru (Ichibu)
List price: 880 yen (excluding tax)
Publisher:Yosensha