Rekishi REAL Sora kara miru Genzon Tensyu 12 jou

Published: March 2014
Book name: Rekishi REAL Sora kara miru Genzon Tensyu 12 jou
List price: 780 yen (excluding tax)
Publisher:Yosensha