Rekishi REAL Sengoku saikyou no gunshi Kuroda Kanbei to Takenaka Hanbei (Ichibu)

Issued: June 2013
Book name: Rekishi REAL Sengoku saikyou no gunshi Kuroda Kanbei to Takenaka Hanbei (Ichibu)
List price: 838 yen (excluding tax)
Publisher:Yosensha