Lens ga toraeta bakumatsu no syashishi Ueno Hikoma no sekai

Date of issue: September 2012
Book name: Lens ga toraeta bakumatsu no syashishi Ueno Hikoma no sekai
List price: 1,600 yen (excluding tax)
Publisher:Yamakawa-syuppansya