Lens ga toraeta bakumatsu no Nippon denshika CD

Issued: April 2011
Book name: Lens ga toraeta bakumatsu no Nippon denshika CD
Publisher:Yamakawa-syuppansya