Visual Sensyo sengoku-busyou kawarikabuto-zukan

Date of issue: May 2010
Book name: Visual Sensyo sengoku-busyou kawarikabuto-zukan
List price: 1,800 yen (excluding tax)
Publisher Name: Shinjinbutsu-ouraisya