Shinjinbutsu-bunko Natsukashii “Shouwa” no News techou

Date of issue: January 2010
Book name: Shinjinbutsu-bunko Natsukashii “Shouwa” no News techou
List price: 667 yen (excluding tax)
Publisher Name: Shinjinbutsuouraisha