Bessatsu-rekishi-dokuhon Taikou-Hideyoshi to Toyotomi Hideyoshi

Date of issue: July 2008
Book name: Bessatsu-rekishi-dokuhon Taikou-Hideyoshi to Toyotomi Hideyoshi
List price: 1,800 yen (excluding tax)
Publisher Name: Shinjinbutsu-ouraisya