Boku no Tokyo-chizu Yasuoka Shoutaro

Date of issue: June 2006
Book name: Boku no Tokyo-chizu Yasuoka Shoutaro
List price: 1,800 yen (excluding tax)
Publisher:Sekai-bunkasya