Seibidou-mook Kensei Miyamoto Musashi

Date of issue: December 2002
Book name: Seibidou-mook Kensei Miyamoto Musashi
List price: 1,300 yen (excluding tax)
Publisher: Seibidou-Syuppan